Zaloguj się do swojego konta w Planoidzie, podając symbol w linku, login oraz hasło.
.planoid.pl

regulamin

Regulamin korzystania z usług serwisu internetowego www.planoid.pl § 1
Informacja ogólna
Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług oferowanych przez serwis internetowy www.planoid.pl. § 2
Definicje
 • Właściciel serwisu/Usługodawca – INNpuls sp. z o.o. w Rzeszowie, z siedzibą: 35-045 Rzeszów, ul. Hetmańska 40A, NIP: 813-35-40-225, REGON: 1800306937, KRS: 0000301870, kapitał zakładowy – 90.000 złotych.
 • Administrator (operator) serwisu – INNpuls sp. z o.o. w Rzeszowie;
 • Regulamin – niniejszy Regulamin;
 • Serwis – serwis internetowy planoid.pl;
 • Usługa – usługa elektroniczna świadczona automatycznie przez serwis, stosownie do treści § 3 Regulaminu;
 • Użytkownik – każda osoba fizyczna (przedsiębiorca jak i konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która w jakikolwiek sposób korzysta z Serwisu;
 • Użytkownik zarejestrowany - osoba fizyczna (przedsiębiorca jak i konsument), osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która nabyła prawo do korzystania z usług Serwisu na zasadach określonych w Regulaminie oraz umowie;
 • Rejestracja użytkownika – czynności umożliwiająca korzystanie z usług Serwisu, dokonana stosownie do procedury opisanej serwisie.
 • Hasło - Ustalone przez Użytkownika w trakcie rejestracji hasło za pomocą którego, Zarejestrowany Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego Konta;
 • Pakiety – zakresy usług oferowane Użytkownikowi zarejestrowanemu, zgodnie z dalszymi postanowieniami Regulaminu, których zakres należy od wyboru Użytkownika zarejestrowanego.
 • Konto - wirtualny rachunek Użytkownika zarejestrowanego, umożliwiający korzystanie z Usługi, służący do wpłacania kwot w polskich złotych, które Użytkownik przeznacza na korzystanie z Usług świadczonych przez planoid.pl.
§ 3
Rodzaje i zakres usług
Serwis planoid.pl umożliwia skorzystanie z usługi elektronicznej polegającej na wspomaganiu zarządzania projektem i portfelami projektów w zakresach oraz na zasadach opisanych w Regulaminie. § 4
Techniczne warunki korzystania z serwisu
W celu korzystania z Serwisu koniecznie jest posiadanie urządzenia pozwalającego na połączenie z siecią Internet, dostępu do Internetu oraz oprogramowania umożliwiającego przeglądanie stron internetowych: Internet Explorer 7 lub nowszy, Firefox 3.5 lub nowszy, Opera 10 lub nowsza, Google Chrome 5 lub nowsze a dodatkowo, dla uzyskania statusu Użytkownika Zarejestrowanego, niezbędne jest posiadanie adresu poczty e-mail. § 5
Ogólne zasady korzystania z serwisu.
Korzystanie z Usług oferowanych przez Serwis jest dobrowolne, odpłatne i oparte na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie oraz załącznikach do niego. § 6
Początek świadczenia usług, skutki prawne rejestracji
 • Usługodawca rozpoczyna świadczenie usługi po rejestracji Użytkownika w serwisie. Rejestracja następuje na podstawie prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego, zgodnie z procedurą opisaną w Serwisie.
 • Dokonanie rejestracji przez Użytkownika jest równoznaczne z:
  • zaakceptowaniem warunków niniejszego Regulaminu w całości i bez zastrzeżeń;
  • wyrażeniem zgody na:
   • przetwarzanie, gromadzenie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, udostępnianie i usuwanie jego danych osobowych, w tym na przetwarzanie tych danych w przyszłości, również w zakresie dokonywania płatności za usługę za pośrednictwem wyspecjalizowanych serwisów internetowych, stosownie do postanowień przepisów powszechnie obowiązujących.
   • otrzymywanie informacji handlowej od Usługodawcy i partnerów Usługodawcy w rozumieniu art. 10 ust. 2 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. Nr 144, poz. 1204)
  • uzyskaniem i zaakceptowaniem informacji o prawie dostępu do swoich danych osobowych oraz ich poprawiania, żądania zaprzestania ich przetwarzania oraz sprzeciwu wobec ich przetwarzania;
  • uzyskaniem i zaakceptowaniem informacji o zakazie dostarczania przez Użytkownika zarejestrowanego treści bezprawnych.
§ 7
Prawa i obowiązki Usługodawcy
 • Usługodawca zobowiązuje się do stałego i nieprzerwanego świadczenia usług, z zastrzeżeniem ust. 3.
 • Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę zależy od rodzaju pakietu wybranego przez Użytkownika zarejestrowanego. Aktualny opis pakietów oraz ich cennik zamieszczony jest w Serwisie.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do:
  • przejściowego zaprzestania świadczenia usług ze względu na czynności konserwacyjne Serwisu, po uprzednim umieszczeniu w serwisie stosownej informacji na ten temat.
  • zablokowania dostępu do zasobów Użytkowników zawierających treści sprzeczne z prawem, dobrymi obyczajami lub uzasadnionymi interesami Usługodawcy.
§ 8
Prawa i obowiązki Użytkownika zarejestrowanego
 • Użytkownik zarejestrowany, jest zobowiązany do:
  • podania w formularzu rejestracyjnym danych zgodnych z rzeczywistością;
  • terminowego regulowania opłat za korzystanie z dostarczanych usług zgodnie z cennikiem;
  • przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz obowiązujących przepisów prawa polskiego;
  • używania udostępnionych zasobów zgodnie z celem świadczenia usługi;
  • poszanowania praw innych Użytkowników Serwisu.
 • Użytkownik ma prawo zmienić pakiet w dowolnym momencie obowiązywania umowy.
 • Zmiana Pakietu na tańszy nie powoduje zwrotu różnicy w cenie pakietów.
 • Zmiana Pakietu na droższy rodzi obowiązek dokonania uzupełniającej opłaty subskrybcyjnej, do wysokości ceny droższego pakietu.
§ 9
Zawarcie i rozwiązanie umowy
 • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rejestracji Użytkownika, bez konieczności sporządzania odrębnego dokumentu umowy.
 • Umowa o świadczenie Usług drogą elektroniczną ulega rozwiązaniu:
  • z chwilą zaprzestania korzystania z Usługi przez Użytkownika zarejestrowanego;
  • na skutek jej wypowiedzenia przez którąkolwiek ze stron;
  • z upływem okresu, na jaki opłacona została Usługa.
 • Użytkownik zarejestrowany ma prawo w każdym czasie rozwiązać umowę. Wypowiedzenie winno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres Usługodawcy, przy czym rozwiązanie umowy w trakcie okresu rozliczeniowego nie upoważnia Użytkownika zarejestrowanego do żądania zwrotu opłaty subskrypcyjnej.
 • Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług drogą elektroniczną bez zachowania terminu wypowiedzenia, gdy:
  • zostały naruszone przez Użytkownika istotne postanowienia Regulaminu;
  • treści zamieszczone przez Użytkownika są niezgodne z prawem;
  • zachodzi uzasadniona obawa, że usługa wykorzystana będzie do celów niezgodnych z jej charakterem i przeznaczeniem, w szczególności, że będzie wykorzystywana przez Użytkownika w sposób uniemożliwiający lub zakłócający korzystanie z Usługi przez innych Użytkowników.
  • Użytkownik naruszył podczas rejestracji albo w związku z poprzednim korzystaniem z usługi, prawa osób trzecich lub przepisy powszechnie obowiązujące.
  • Użytkownik zarejestrowany zalega z opłatami abonamentowymi, za co najmniej 1 okres rozliczeniowy.
 • Okoliczności opisane w ust. 4, uprawniają Usługodawcę do czasowego zawieszenia wykonywania usługi.
 • Usługodawca zastrzega sobie prawo do odmowy świadczenia Usług na rzecz Użytkownika i usunięcia jego zgłoszenia, jeżeli zostało one złożone po raz kolejny w skutek naruszenia Regulaminu.
 • Z dniem wygaśnięcia umowy Usługodawca ma prawo bez uprzedniego powiadomienia Użytkownika zarejestrowanego nieodwracalnie usunąć wszelkie dane związane ze świadczeniem Usługi na jego rzecz, w tym usunąć dane wprowadzone przez Użytkownika zarejestrowanego w czasie obowiązywania umowy.
 • Jeżeli na Koncie Użytkownika w dniu rozwiązania Umowy znajdują się niewykorzystane środki, środki te nie podlegają zwrotowi.
§ 10
Rozliczenia
 • Opłata abonamentowa jest należna i pobierana prze Administratora z Konta Użytkownika w wysokości i terminach określonych w aktualnie obowiązującym Cenniku.
 • Opłata abonamentowa pobierania jest z góry za okres abonamentowy, który wynosi jeden miesiąc, przy czym za pierwszy dzień korzystania z usługi uważa się dzień rejestracji Użytkownika w serwisie.
 • Aby opłata została pobrana Konto musi być wpierw odpowiednio zasilone. Użytkownik zarejestrowany ma prawo zasilić swoje Konto dowolną kwotą, jednak minimum taką, która pozwoli na popranie opłaty abonamentowej w terminie. Wpłaty takie zwiększają saldo Konta w chwili uznania rachunku bankowego Administratora ich kwotą.
 • Użytkownik zarejestrowany zobowiązany jest do terminowego zasilania Konta.
 • Użytkownik, z chwilą uznania rachunku bankowego Administratora kwotą wpłaty, otrzyma od Administratora fakturę VAT na kwotę brutto równą dokonanej wpłacie. Faktura będzie dostępna do wydruku w Panelu Użytkownika.
 • Użytkownik zarejestrowany upoważnia Administratora do wystawienia faktury VAT bez podpisu Użytkownika zarejestrowanego oraz do przesyłania faktur drogą elektroniczną na adres podany w Panelu Użytkownika.
 • Użytkownikowi nie przysługują odsetki od środków zdeponowanych na Koncie.
§ 11
Dane osobowe
 • Usługodawca jest zobowiązany do zachowania należytej staranności, uwzględniającej profesjonalny charakter jego działalności, w celu ochrony danych osobowych Użytkowników zarejestrowanych.
 • Począwszy od dnia wygaśnięcia umowy, Usługodawca zaprzestanie przetwarzania danych osobowych Użytkownika zarejestrowanego, w wyjątkiem następujących sytuacji:
  • gdy jest to niezbędne do rozliczenia usługi oraz dochodzenia roszczeń z tytułu płatności za korzystanie z usługi,
  • za odrębną zgodą usługobiorcy, która może być złożona również poprzez zaznaczenie checboksa (znacznika) na stronie serwisu – jeśli jest to niezbędne do celów reklamy, badania rynku oraz zachowań i preferencji usługobiorców z przeznaczeniem wyników tych badań na potrzeby polepszenia jakości usług świadczonych przez usługodawcę, ,
  • jeżeli jest to niezbędne do wyjaśnienia okoliczności niedozwolonego korzystania z usługi,
  • na podstawie odrębnych ustaw lub umowy.
§ 12
Reklamacje
 • Reklamacje Użytkowników zarejestrowanych rozpatruje Usługodawca.
 • Prawidłowo złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej następujące dane: oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres, względnie firmę oraz siedzibę, adres poczty elektronicznej), przedmiot reklamacji wraz ze zwięzłym opisem okoliczności uzasadniających reklamację. Reklamacje, nie zawierające powyższych danych nie będą rozpatrywane, do czasu ich uzupełnienia.
 • Reklamacje należy składać pisemnie, listem poleconym wysyłanym na adres Usługodawcy.
 • Termin rozpatrzenia reklamacji będzie wynosił 14 dni, lub okres technologicznie uzasadniony – stosownie do przypadku. O rozstrzygnięciu reklamacji Usługodawca bez zbędnej zwłoki zawiadomi Użytkownika za pośrednictwem poczty elektronicznej podanej w reklamacji.
§ 13
Odpowiedzialność
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za:
  • jakiekolwiek szkody wyrządzone osobom trzecim, powstałe w wyniku korzystania przez Użytkowników z Usług w sposób sprzeczny z Regulaminem lub przepisami prawa;
  • podania przez Użytkowników nieprawdziwych lub niepełnych informacji przy rejestracji danych;
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez Użytkowników zarejestrowanych oraz osoby z nimi współpracujące, którym Użytkownik zarejestrowany udostępnił możliwość korzystania z serwisu, z zastrzeżeniem skutków prawnych opisanych w § 8 Regulaminu.
 • Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkownika wskutek korzystania z Usługi, jeśli w chwili powstania szkody serwis działał poprawnie.
§ 14
Postanowienia końcowe
 • Regulamin wchodzi w życie z dniem 01.12.2010.
 • Usługodawca ma prawo do jednostronnej zmiany Regulaminu. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie po upływie 7 dni od daty umieszczenia w Serwisie informacji o zmianie Regulaminu.
 • Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu lub umów o świadczenie Usług drogą elektroniczną rozstrzygał będzie polski sąd powszechny stosowny do siedziby Usługodawcy.
 • W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o ochronie danych osobowych, kodeksu cywilnego i inne bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

Zarządzanie projektami

Planoid jest narzędziem, dzięki któremu będziesz sprawniej planował, realizował, monitorował i oceniał skuteczność realizowanych projektów. Szybko przekonasz się, że korzystanie ze wsparcia Planoida w istotny sposób obniży koszty operacyjne, podniesie efektywność realizowanych zadań i zwiększy zadowolenie twoich pracowników i Klientów.

Praca zespołowa

Zadania realizowane są szybciej i lepiej, jeśli zespół efektywnie ze sobą współpracuje. Planoid wspiera te procesy oferując funkcjonalności podnoszące efektywność pracy zespołu projektowego.

Oszczędność czasu

Planoid posiada szereg narzędzi, dzięki którym zaoszczędzisz swój czas. Wszystkie informacje związane z projektem w jednym miejscu, łatwość tworzenia zadań, prowadzenia dyskusji i wiele, wiele więcej.
Planoid.pl 2010 Innpuls
Realizacja  
Ideo
DOTACJE NA INNOWACJE - FUNDUSZE EUROPEJSKIE DLA INNOWACYJNEJ GOSPODARKI
Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Działanie 8.1 "Wspieranie działalności gospodarczej w dziedzinie gospodarki elektronicznej"
www.poig.gov.pl www.innpuls.pl http://ec.europa.eu/regional_policy/funds/feder/index_pl.html